بازرسان شرکت

بازرسین اصلی

1 – حسن گلدشتی

2 – محمدطاهر علی رمجی

3 – مسیح کردامیری

بازرس علی البدل

1 – عبدالرضا مهمانخانه چی