اعضای هیئت مدیره

اعضای اصلی هیات مدیره

۱ – بهمن نارنج جعفری

۲ – محمد ابراهیمیان

۳ – محمد شهوندی

۴ – قاسم قلی پور

۵ – علی رضا رضی کاظمی

۶ – ابراهیم ولی شیخ زاهد

۷ – علی محرابی

اعضای علل بدل هیات مدیره :

۱ – مجید کاکویی
۲ -ابوطالب حلاجیان
۳ – نادر سعیدیان