اعضای هیئت مدیره

اعضای اصلی هیات مدیره

1 – بهمن نارنج جعفری

2 – محمد ابراهیمیان

3 – محمد شهوندی

4 – قاسم قلی پور

5 – علی رضا رضی کاظمی

6 – ابراهیم ولی شیخ زاهد

7 – علی محرابی

اعضای علل بدل هیات مدیره :

1 – مجید کاکویی
2 -ابوطالب حلاجیان
3 – نادر سعیدیان

مدیر عامل ودارندگان امضا شرکت