شرکت تعاونی توسعه و عمران رامسر

بر آنیم تا با همدلی یاران و با به اشتراک گذاری سرمایه های اندکمان در آبادانی کشور عزیزمان ایران همراه باشیم.

اساسنامه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

هیات مدیره چیست؟

تعریف طرح های توسعه و عمران

درباره ما


بر آنیم تا با همدلی یاران و با به اشتراک گذاری سرمایه های اندکمان در آبادانی کشور عزیزمان ایران همراه باشیم. هر چند این سرمایه ها ناچیز باشد و این آبادانی کوچک اما نفس این کردار بسیار زیبا و مبارک است و از هرز رفتن این سرمایه ها در تجارت های ناصواب و بازارهای کاذب که تیشه بر ریشه اقتصاد و فرهنگ کشور می زند جلوگیری خواهد نمود. ما در تعاونی توسعه رامسر به دنبال جمع آوری اندوخته های کوچک اعضاء و تبدیل آن به قدرت بزرگ اقتصادی هستیم تا در راه سازندگی کشور و به تبع آن افزایش توان اقتصادی و بالا رفتن جایگاه معیشتی اعضاء گام برداریم.

اخبار شرکت

آخرین اخبار و نتیجه جلسات عمومی شرکت تعاونی توسعه و عمران رامسر